ม.นเรศวร ปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อีกทั้งนิสิตสามารถวางแผนการการใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนให้นิสิตรู้คุณค่าของการชำระหนี้กลับคืนรัฐบาล เพื่อการจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้รุ่นน้องๆในโอกาสต่อไป ณ ห้อง QS4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

——————————————————

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
ธรรมนูญ ศิริรัตน์ : ภาพ
20-11-60 / 039

932 total views, 2 views today