ม.นเรศวรจัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2561 (Research to Market Northern : R2M 2018) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

       

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างจัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2561 (Research to Market Northern : R2M 2018) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี และรศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์จากทั้ง 7 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภูมิภาค (ภาคเหนือ) และทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 ทีม

         นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2561 (Research to Market Northern : R2M 2018) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์ทางการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามแนวทาง Thailand 4.0 สำหรับเรื่องนวัตกรรมนั้น ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของชาติ โดยประเทศที่มีการพัฒนาบนพื้นฐานของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น จะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในการที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจนั้น ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยโครงการ R2M นี้จะเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะนำงานวิจัยที่ดีออกสู่เชิงพาณิชย์ด้วยแผนธุรกิจที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ที่มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

         “ขอแสดงความชื่นชมแก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลกำลังวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ นั่นคือ Thailand 4.0 โดยจะต้องใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า ซึ่งการจัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ในครั้งนี้ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว และคำว่า “นวัตวณิชย์”กว่าจะได้นวัตกรรมผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องศึกษา ค้นคว้าสิ่งใหม่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ” นายภัคพงศ์กล่าว

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าโครงการเส้นทางสู่ นวัตวณิชย์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ซึ่งในครั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 21 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

         โดยรูปแบบในการแข่งขันในวันนี้จะเป็นการแข่งขันนำเสนอผลงาน โดยการนำเสนอปากเปล่า ซึ่งมีเวลาในการนำเสนอทีมละ 7 นาที และคณะกรรมการจะถามคำถาม โดยให้นักศึกษาตอบคำถามภายในเวลา 5 นาที ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมให้มีความเป็นไปได้ในการออกสู่เชิงพาณิชย์จริงมากขึ้นต่อไป

——————————————————-

1,113 total views, 4 views today