มน. ร่วม 239 อุดมศึกษาทั่วโลก ระดมสมองด้านการศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก นิสิต มน.เข้าร่วมฟรี

         มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ซึ่งมีสมาชิก 239 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2017 “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation” ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         ASAIHL เป็นองค์กรที่ตั้งมากกว่า 60 ปี มีสมาชิก 239 สถาบันทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระดมสมองและสร้างเวทีทางวิชาการเพื่อพัฒนา การอุดมศึกษา โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ โดยหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้ คือ Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation เนื่องจาก จำนวนประชาโลกแสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ และการยืดอายุกลุ่มประชากรดังกล่าวให้ยาวนานขึ้น สามารถทำได้โดยอาศัยวิทยาการทางด้านการแพทย์ การฝึกอบรมด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม ดังนั้นการที่คนอยู่ได้นานขึ้น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต้องถูกบริหารจัดการ เพื่อให้ประชากรโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการและการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มสมาชิก ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลกอย่างยั่งยืน มาสร้างประโยชน์ให้ประเทศและท้องถิ่น โดยภายในงานจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ การนำเสนอผลของการนำผลงานวิจัยที่ศึกษาไปใช้จริงในพื้นที่ของประเทศต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายสถาบันทั่วโลก

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต ทุกสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก และสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกัน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 5596 2393 หรือ www.asaihl2017.nu.ac.th

——————————————————-

News: 0036

1,426 total views, 3 views today