ม.นเรศวรให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University ประเทศออสเตรเลีย

         ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mary Cruickshank, Head, School of Nursing, Midwifery and Healthcare Faculty of Health, Federation University ประเทศออสเตรเลีย ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับปฐมภูมิจากประเทศออสเตรเลีย Primary Care Management  in Australia” ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

——————————————————-

715 total views, 1 views today