The Myth of The Mask หน้ากากมายาคติ เวทีฝึกทักษะนิสิตจากรายวิชา การรู้เท่าทันสื่อ

         รายวิชา 001238 การรู้เท่าทันสื่อได้จัดโครงการ THE MYTH OF THE MASK ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.  โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รศ.ดร. รสริน ว่องวิไลรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันทั้งกระบวนการผลิต การนำเสนอ และการแพร่กระจายไปยังผู้บริโภค รวมถึงทัศนคติในการมอง หรือตัดสินผู้อื่นและแลกเปลี่ยนร่วมกันอันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเท่าทั นสื่อและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

         โดยรองศาสตราจารย์  ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชน ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากสื่อสมัยใหม่มีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น นิสิตจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการในการเข้าถึง การประเมิน การวิเคราะห์ และการสร้างสื่อ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกรับข่าวสารได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการ “ใช้สื่ออย่างรู้ตัว” และ “ใช้สื่ออย่างตื่นตัว” สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะ เนื้อหาสาระของสื่อ สามารถโต้ตอบได้อย่างมีสติและรู้ตัว เพื่อให้ได้คนดี สื่อดี สังคมดี

         นางสาวกฤติยา เดชะชาติ ประธานกรรมการจัดโครงการ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวว่าในรายวิชาที่เรียน เป็นการเรียนเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ มายาคติ โดยนิสิตได้นำมาประกอบเป็นชุดการแสดง  คัดเลือกหน้ากากที่มีความน่าสนใจ และเลือกที่จะแสดงออกในรูปแบบของหน้ากาก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง โดยที่มายาคตินั้น ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการที่เราเห็น จะแปลอย่างที่เราคิดหรือไม่ บางครั้งสิ่งที่เห็นอาจจะใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้

         สำหรับความท้าทายของการแสดงชุดนี้กฤติยากล่าวว่า นักแสดงทุกคนต่างเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 และไม่เคยผ่านประสบการณ์ทางด้านการแสดงละครเวทีมาก่อน การที่นักแสดงทุกคนต้องใส่หน้ากาก ทำให้ในขณะที่แสดงอารมณ์ นักแสดงต้องเล่นมากกว่าปกติ เล่นกับคนดูมากกว่าปกติ เพราะคนดูไม่สามารถเห็นสีหน้าภายใต้หน้ากากได้   กิจกรรมนี้ ถือว่านิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม การประสานงาน  ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆที่เรียนมา สื่อออกมาในรูปแบบของการแสดงละครเวที ทำให้ไม่ใช่แค่จำ แต่รู้ ซึ่งการที่รู้ ก็จะไม่มีวันลืมได้

——————————————————-

 

695 total views, 1 views today