ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018

      สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการีสำหรับ ค.ศ. 2017-2018 โดยฝ่ายฮังการีจะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สำหรับนักศึกษาไทยในเดือนธันวาคม 2560 และสนับสนุนดังนี้ 1) ยกเว้นค่าเล่าเรียน 2) ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เดือนละ 40,460
โฟรินทร์ฮังการี และ ระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก) เดือนละ 140,000 โฟรินทร์ฮังการี 3) หอพักหรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินทร์ฮังการี 4) ประกันสุขภาพ ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาฯสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.stipendiumhunungaricum.hu

      พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยกรอกแบบสำรวจความประสงค์ในการจัดสรรทุนแก่นักศึกษาชาวฮังการี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2561 โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5570 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ marisiada.nil@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย ส่งแบบสำรวจดังกล่าวกลับมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

Download เอกสารแนบ

941 total views, 4 views today