นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดอ่านบทกวีนิพนธ์

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสาวภูริชยา มัดคาน และ นางสาวธมลวรรณ หรุ่นโพธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแข่งขันทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคประจำปี 2560 ในโครงการ Regional University Student Competitions 2017 โดยบทกวีที่เลือกอ่านคือ “Dover Beach” ของ Matthew Arnold และ “The Road Not Taken” ของ Robert Frost ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมร้อยกรองอังกฤษเบื้องต้น ทั้งนี้นางสาวภูริชยา มัดคาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอ่านบทกวีนิพนธ์ โดยมี ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ  ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ และ ดร.วศินรัฐ นวลศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขัน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

——————————————————-

สุรีพรย์  ชุมแสง : ข้อมูล / ภาพ

724 total views, 1 views today