โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Education Course for OECD GLP training” เพื่อสร้างองค์ความรู้มาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบด้านความปลอดภัย

         มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Education Course for OECD GLP training” โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากบริษัท Chemon Inc. ซึ่งเป็น  GLP Certified Organization จากประเทศเกาหลีใต้ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานในระบบคุณภาพตามหลักการ ของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เรื่อง Principles of Good Laboratory Practice (GLP) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่เป็นระบบคุณภาพในระดับสากลนี้ และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการทดสอบที่จำเป็นและขาดแคลน  ในการจัดครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ จำนวนรวม 80 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้ในภาคบรรยาย และการแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้อำนวยการศึกษาหรือ Study Director (SD)  กลุ่มผู้ควบคุมคุณภาพหรือ Quality Assurance personnel (QA) และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา/พยาธิวิทยาหรือ Toxicologic Pathology (TP)

        จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้การทดสอบด้านความปลอดภัยของสารที่จะนำมาใช้เป็น ยา วัคซีน สารเติมแต่งในอาหาร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ที่ต้องแสดงข้อมูลความปลอดภัยของสารจากการศึกษาที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (non-clinical study) โดยต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบจากห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินงานตามหลักการ OECD GLP เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน ซึ่งในประเทศไทยยังขาดห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการทดสอบความปลอดภัยที่ใช้สัตว์ทดลองและการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายของศูนย์สัตว์ทดลองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (non clinical testing) ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

955 total views, 3 views today