นิสิตแลกเปลี่ยน (Exchange Program 2017) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University

ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Program 2017) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมานั้น และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนนิสิตเข้ารับทุนจำนวน 1 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา Business Administration, International Studies, Film & Video, Digital Contents, Computer Engineering, และ Liberal arts courses (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) และสาขาอื่นๆอีก  66 สาขา (สอนโดยใช้ภาษาเกาหลี) รวมทั้งระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา Visual Contents, Ubiquitous IT, และ Bio-Chemical Engineering (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) ช่วง Spring semester  (มี.ค – มิ.ย 2561) ปีการศึกษา 2561

         ทั้งนี้ Dongseo University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ คณะต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยร่วมกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยระดับปริญญาตรี แบบอัตรา 55:45 และ วิทยาลัยนานาชาติและระดับปริญญาโท-เอก แบบอัตรา 70:30 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยวุฒิ กังวาลวงศ์ไพศาล โทรศัพท์ 055-962380 Email: sarunyavudk@nu.ac.th

842 total views, 4 views today