สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561

      ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4- 5 เดือน) ทั้งนี้ ได้แนบ Announcement for 2018-2019Global Undergraduate Exchange Program พร้อมคุณสมบัติและวิธีสมัครแนบมาพร้อมนี้ โดยเสนอรายชื่อไม่เกิน 2 ราย ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยนิสิตที่สนใจต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2561  (05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

      ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสมัครต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยคือ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 และคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT ในระดับ B1 คะแนน 30 ขึ้นไป  โดยเงื่อนไขอื่นๆ ขอให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่โครงการกำหนด  และขอความกรุณาให้คณะ/วิทยาลัยเสนอชื่อนิสิตมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 มกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกผู้แทนมหาวิทยาลัยต่อไป  ประสานงานได้ที่คุณดวงจิต ยะตา โทร 055 962381 Email: duangjitp@nu.ac.th

Download เอกสารแนบ

1,218 total views, 1 views today