เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5596 2392

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1.      ได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

2.      ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

3.      มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

1.       เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

2.       เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

ธิติ สิงห์คง: ข่าว
30-10-60/22

289 total views, 2 views today