เปิดตัวหนังสือเรื่อง เพศกับการแพทย์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา

 

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ BOOK TALK : รักการอ่าน ฝึกการเขียน ส่งเสริมการเรียนรู้” โดยจัดเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง “เพศกับการแพทย์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา” ซึ่งเขียนโดย ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้สนใจอ่านและผู้ร่วมเสวนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศและเรื่องทางสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ โดยใช้แนวคิดทฤษฏีทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้มีนิสิตให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

มณฑล จันทร์สว่าง : ภาพ

19-10-60/014

785 total views, 2 views today