ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เผยสัดส่วนผู้สูงอายุ เทศบาลนครพิษณุโลก สูงนำหน้าระดับประเทศ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร เผยสัดส่วนผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลกสูงนำหน้าระดับประเทศ โดยอายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนสูงถึง 20.06 % ขณะที่ผู้สูงอายุในระดับประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่  14.86% เตรียมพร้อมนำร่องพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชุมชนพระองค์ขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดเผยว่าด้วยโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Japan Internationnal Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คัดเลือกให้วิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยทั้งวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพและเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับเกียรติและการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก JICA ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในระยะเวลาดำเนินงานรวม 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 เพื่อร่วมจัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์  10 ปี ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  นำไปสู่การสร้างสังคมผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน รวมกว่า 10 โครงการ  ทั้งนี้  ได้คัดเลือกชุมชนพระองค์ขาวซึ่งถือว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการนำร่องต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ภูดิท  ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  จากการศึกษาข้อมูลของจำนวนผู้สูงอายุ  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559  พบว่า ระดับประเทศมีผู้สูงอายุที่อายุ  60  ปีขึ้นไปมีสัดส่วนอยู่ที่  14.86% (9,802,080 คน) ขณะที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าระดับประเทศไปแล้วซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่  20.06% (13,824 คน) นอกจากนั้น  ในเขตเทศบาลมีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 100 ปี มีถึง 12 คน

 

 

ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊ก College of Health Systems Management, NU

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

647 total views, 1 views today