ม.นเรศวร จับมือ 3 องค์กร พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 

ม.นเรศวร จับมือ 3 องค์กร พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 

      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท จันวาณิชย์ร์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ และพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ การเกษตร พลังงาน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรนักวิจัย นิสิต นักศึกษาและประชาชนให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่  
      โดยในพิธีลงนาม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจันวาณิชย์ร์ จำกัด และนพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom  
 
News : 0358 

184 total views, 2 views today