คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่าย ครั้งที่14

 คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดรกาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด Moving from Disruption to Resilience: The Dynamics of Humanities and Social Sciences นำเสนอรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ กองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รับรู้/ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งในบริบทของประเทศไทยและนานาชาติ
      การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่
การปาฐกถาพิเศษ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
      ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
      ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
      ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      Associate Professor Dr. Karin Zotzmann
      Department of Modem Languages and Linguistics,
      Faculty of Arts and Humanities, University of Southampton, UK
      Professor Dr. Werner Bonefeld,
      Department of Politics, University of York, UK
      นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ กว่า 30 คณะวิชาภายในประเทศและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจากต่างประเทศ ได้รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแยกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
      1. กลุ่มภาษา (ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์/วรรณกรรม)  มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน  17 คน
      2. กลุ่มภาษาต่างประเทศ (ภาษาศาสตร์/วรรณกรรม/การเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล) มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 17 คน
      3. กลุ่มสังคมศาสตร์ กฎหมาย และคติชนวิทยา มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 17  คน
      4. กลุ่มการจัดการและภูมิสารสนเทศ (การตลาด/ท่องเที่ยว/สารสนเทศ)    มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 12  คน
      5. กลุ่มดนตรี /Music    มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 13  คน
      6. International 1  English Language Teaching and Tourism    มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 18 คน
      7. International 2 Social Science, Folklore, Linguistics and Foreign Languages มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน 17 คน
      8. International 3 Literature and Linguistics  มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน  12 คน
      การจัดการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน HUSOC 14 (ร่วมกับเจ้าภาพ 3 สถาบันหลัก) หวังให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ-วิจัยของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด หรือประยุกต์ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

155 total views, 4 views today