สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13/2564

สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13/2564

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานปลัด อว.
      คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ธัชชา) พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศจำนวน 37 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังนี้
      1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ “เครือข่ายการบริการทดสอบวิจัยในระยะก่อนคลินิก” Preclinical Contract Research Organization Networkระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงาน 11 แห่ง
      2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
กับ บริษัท บี กรีน โฮลดิ้งส์ จำกัด
      3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ธนาคารออมสิน
      4. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สมาคมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
      5. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
      6. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
      7. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่าง สถาบันสมาชิกของ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร)
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2392

167 total views, 7 views today