ม.นเรศวร ชู  ‘Food Innovation และ Wellness’ แนวคิดรวมพลังสร้างสุขชีวิตวิถีใหม่ 

ม.นเรศวร เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ  MICE ชู  ‘Food Innovation และ Wellness’ แนวคิดรวมพลังสร้างสุขชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง  

      หลังจากเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ขึ้นในประเทศไทย ทำให้ธุรกิจ  MICE  (การจัดประชุมองค์กร - Meeting การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล - Incentives การจัดประชุมนานาชาติ - Conventions และการจัดแสดงสินค้า - Exhibitions) ต้องหยุดชะงักไปส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ดังนั้นการฟื้นฟูและส่งเสริมธุรกิจ MICE ในยุค New Normal ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในการทำธุรกิจอย่างหนัก จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์การใช้งาน MICE ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคภายใต้โครงการแนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีนำร่องภาคเหนือตอนล่าง เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 และ 2  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวว่า แนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีนำร่องภาคเหนือตอนล่าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และขับเคลื่อนกิจกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจ MICE จากสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่างพร้อมทั้งการผสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และองค์ความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่างที่ระดมสรรพกำลังในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรรม MICE  จังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลา 5  ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) เพื่อการใช้ MICE ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดรวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 และ 2 เน้นต่อยอดและสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) และ ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness)  ด้วยศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาวะที่สมบูรณ์ให้กับประชาชนในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยเน้นการสร้างศูนย์กลางการดูแลสุขภาพมูลค่าสูง และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased Economy)   
      แนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีนำร่องภาคเหนือตอนล่าง เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายงานไมซ์ (MICE) ภาคเหนือตอนล่างและเป็นกลจักรหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ระหว่างการดำเนินงานจะมีการถอดบทเรียนรูปแบบงาน MICE  เพื่อนำไปประยุกต์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป  โดยการดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรมนำร่อง 3 ครั้ง  ได้แก่ 
      1. การจัดสัมมนาพิเศษ “Food Innovation & Wellness 2021”นวัตกรรมอาหารและความเป็นอยู่ที่ดี  โดยเป็นการจัดประชุมเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์ ทั้ง 2 ระบบ Online & Onsite เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ในจังหวัดและในภูมิภาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ โรงแรมอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น พิษณุโลก
      2. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการมุ่งเป้าด้านธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพร ในหัวข้อ “Thai Herb Go Global สมุนไพรไทย ก้าวต่อไปสู่ตลาดโลก” จาก ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอยุธยาและห้องนครสวรรค์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
      3 การจัดกิจกรรม Incentives สำรวจเส้นทางสายสุขภาพ Healthy & Happy Route ตะลุยสวนสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก และเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านวังส้มซ่า  ม.1 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก 
      กิจกรรมสุดท้ายจะเป็นการจัดงานใหญ่ที่ระดมสรรพกำลังของผู้ประกอบการจากสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง คือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการในด้าน Food Innovation และ Wellness วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก  โดยมีแนวคิดรวมพลังสร้างสุขชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE อาทิ  การดูแลสุขภาพและการนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในวงการสุขภาพ หน้าที่และมาตรฐานของ Food & Health Service Provider การปรับตัวในชีวิตวิถีใหม่ และการจับคู่ทางธุรกิจ   

« 1 ของ 2 »

326 total views, 6 views today