สรุปข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 285 (6/2564)

สรุปข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 285 (6/2564)

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 285 (6/2564) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
     สภามหาวิทยาลัยนเรศวรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รับทราบกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
     1. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
     2. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย กองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. …
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
     1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Shangqiu Normal University (SQNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
     2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Fachhochschule Stralsund, University of Applied Sciences, Stralsund Germany ประเทศเยอรมนี โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2564 – 2565)
     สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2564 – 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
     สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,022 คน
 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
     1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
     2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
      3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ.2559 ของคณะวิทยาศาสตร์\
     5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
     6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
     7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ฉบับ พ.ศ.2561 ของคณะมนุษยศาสตร์
     2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปี พ.ศ.2561 ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
     5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561ของคณะมนุษยศาสตร์
     6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
     7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปีพ.ศ.2560 ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง โทร. 0 5596 1151 และสามารถติดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ที่ (http://office.nu.ac.th/meeting)

365 total views, 3 views today