ม.นเรศวร พร้อมเปิดคลินิกวิจัยเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ม.นเรศวร พร้อมเปิดคลินิกวิจัยเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคลินิกวิจัยพร้อมด้วย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดี คณะผู้บริหารและนักวิจัย ร่วมพิธีเปิด คลินิกวิจัยบริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดสู่นักวิจัยรุ่นใหม่  
      ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เปิดเผยว่า เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovationbase University) ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างผู้นำทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ การสร้างคลินิกวิจัยจึงเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินการตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่การส่งเสริมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ผ่านการช่วยเหลือ บ่มเพาะเพื่อผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพื่อผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
      ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งคลินิกวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและคำปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ สู่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งเป้าสู่แหล่งทุนวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์แหล่งทุน การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยด้วยทักษะอื่น ๆ ตลอดจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา พูดได้ว่าตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สู่การส่งเสริมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการให้บริการ ที่ครอบคลุม ทั้ง ด้าน ดังนี้ด้านการบริหารโครงการและแหล่งทุนวิจัย ด้านการเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย ด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ด้านบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ด้านบริการบ่มเพาะวิสาหกิจ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับงานวิจัย 
      คลินิกวิจัยคือหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์งานนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 

389 total views, 2 views today