หารือจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพประชาชนเพื่อความยั่งยืน 

หารือจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพประชาชนเพื่อความยั่งยืน 

      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรประชุมหารือร่วมกับ พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และคณะ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
      โดยการหารือดังกล่าว เพื่อจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพประชาชนเพื่อความยั่งยืนและสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตอาหารและยาจากพืชผล สมุนไพร ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงเป็นการพัฒนาแหล่งฝึกอบรมควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาอย่างบูรณาการ โดยโครงการดังกล่างจะดำเนินให้สอดคล้องและยังส่งเสริมกับโครงการทหารพันธุ์ดี  

 

12,629 total views, 91 views today