สรุปข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 284 (5/2564)  

สรุปข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 284 (5/2564)  

       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 284 (5/2564)  ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
       กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด 
       ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1)รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2)รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3)นางจารุนันท์  อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
       อนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสถานะเทียบเท่าสำนัก 
       กรรมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติรูปแบบการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าสำนัก เพื่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลและความคล่องตัวของการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
       อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
       1. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Faculty of Life Sciences Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสหเวชศาสตร์
       2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับCan Tho University (CTU) ประเทศเวียดนาม โดยคณะเภสัชศาสตร์
       เห็นชอบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะสหเวชศาสตร์
       3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะสหเวชศาสตร์
       4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของคณะทันตแพทยศาสตร์
       เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
       1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
       2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) ฉบับ พ.ศ. 2563  ของคณะศึกษาศาสตร์
       3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
       4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2561  ของคณะศึกษาศาสตร์
       5. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2561  ของคณะศึกษาศาสตร์
       เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะแพทยศาสตร์
       3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
       4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของบัณฑิตวิทยาลัย
       5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะศึกษาศาสตร์
       6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
       7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์
       8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
       9. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 ของคณะศึกษาศาสตร์
       เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 2 รายวิชา คือ  
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ ได้แก่รายวิชา 405214 พยาธิวิทยาพื้นฐาน (Basic Pathology) และรายวิชา 405215 พยาธิวิทยาทั่วไปและตามระบบ (General and Systemic Pathology) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2562 ของคณะแพทยศาสตร์
       เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา  
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ของคณะศึกษาศาสตร์
       เห็นชอบงดรับนิสิตและเห็นชอบการไม่ปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
       1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
       2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
       3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
       อนุมัติ (ร่าง) กรอบกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)  
       กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) กรอบกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2564 – 2567 (แผน 4 ปี) ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนให้ก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามสายงานที่ดำรงตำแหน่ง (Career Path) และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบเรื่องที่เสนอดังนี้ 
       1. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับ พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา (คณะสังคมศาสตร์)  
       โดย พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โดยจะเดินทางมารับพระราชทานด้วยตนเอง
       2. รายงานผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2021 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
       โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศ โดยมี 21 มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับ ในส่วนการจัดอันดับระดับเอเชีย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับที่ 401-450 ของเอเชีย จาก 18 ประเทศเอเชีย
       3. รายงานผลการจัดอันดับ The Times Higher Education Impact Rankings 2021 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
       โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของประเทศ โดยมี 26 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดอันดับ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรยังเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีผลงานเข้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ครบทุกด้าน ในส่วนการจัดอันดับระดับโลก มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับที่ 801-1,000 ของโลก จาก 1,115 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง โทร. 0 5596 1151 และสามารถติดตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ที่ (http://office.nu.ac.th/meeting)  

4,307 total views, 118 views today