ม.นเรศวร พร้อมจัดตั้ง   “อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง”

ม.นเรศวร พร้อมจัดตั้ง   “อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง”

        
       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการให้เกียรติเป็นประธานการประชุม “แนวทางการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง” ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง
       โดยการประชุมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายร่วมดำเนินงานอีก 5 มหาวิทยาลัย  เพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกันต่อไป ได้แก่
        1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
        3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
        4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
        5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
        ทั้งนี้  อุทยานวิทยาศาสตร์จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ปัจจุบัน มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 4 ที่ ได้แก่ 1. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 3. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) และ 4. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
        โดยในปี 2564 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและพลักดันให้เกิดการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อกระจายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

 

6,317 total views, 129 views today