สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา  พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา 

พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง  

และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง 

แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา   พระราชทานเครื่อง  Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง  แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหาร รับพระราชทาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

       ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ขึ้น เมื่อวันที่   เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มี ความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จากนั้น ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้งผู้ป่วยโรคอื่นที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์นี้  

       ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวจำนวน 8 ราย  ณ หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีจำนวน 8 เตียง และ ผู้ป่วยนอนรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยวิกฤติ MICU จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย นอกจากนี้ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Hospitel) มีผู้สงสัย COVID-19 เนื่องจากสัมผัสผู้ป่วย เข้ารับการ
กักตัว จำนวน 9 ราย     

       เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานทั้งหมดนี้ จะช่วยชีวิตผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่ออุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป  

 

 

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิยาลัยนเรศวร    

14 พฤษภาคม 2564        

10,428 total views, 104 views today