ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร แห่งที่ 2   (Naresuan University Field Hospital) และ NU Hospitel     

        รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์อิ๊ดยังวัน ยงย่วน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม  (NU Hospitel) ในเฟสแรก จำนวน 130 เตียง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี  (กำกับดูแลงานกิจการนิสิต) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ  
        ความพร้อมของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชน ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทุกด้าน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีศักยภาพในการรองรับผู้ติดเชื้อ COVID19 ใน 3 ส่วนได้แก่ 
        1.  หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ที่หอผู้ป่วยชั้น 5 อาคารสิรินธร โดยใช้ห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room) มีจำนวน  8 ห้อง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมากต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยนำเทคโนโลยีไร้สาย IoT (Internet of things) มาใช้ในการบันทึกการวัดสัญญาณชีพ แบบทันที ต่อเนื่อง จากห้องผู้ป่วย พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Telemedicine เพื่อให้แพทย์ พยาบาลสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้แบบปัจจุบัน (Real time) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
        2. โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) ณ บริเวณ ชั้น  1 อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) ซึ่งมีคุณภาพของห้องเกือบเทียบเท่าหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยออกแบบคุณสมบัติ และกำกับดูแลคุณภาพการก่อสร้าง สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 20 เตียง แบ่งเป็นหอผู้ป่วย ชาย 10 คน หอผู้ป่วยหญิง 10 คน ภายในติดตั้งกล้องวงจรปิด มีห้องตรวจติดตามอาการผู้ป่วยกลาง (Central Patient Monitoring Station) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ 
        3. NU Hospitel มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงหอพักนิสิต จำนวน 1 หลัง  สามารถรองรับได้  จำนวน 130 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่อาการดี ในส่วนหอพักนี้เมื่อใช้งานแล้วเสร็จ จะมีการพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสำหรับนิสิตที่จะเข้าพักต่อไป  

ข้อมูลโดย : งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ข่าว 0313                                   
                                                                          

5,466 total views, 34 views today