ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

 

covid-sahakij2563

Download เอกสารแนบ

2,461 total views, 1 views today