อธิการบดี นำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

        อธิการบดี นำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยคำขวัญ “สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างศรัทธา ในองค์กร นเรศวรสถาพร สร้างบุคลากร สุจริตธรรม” แต่งโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ นิสิตและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

3,708 total views, 1 views today