SGtech ม.นเรศวร ร่วมกับ NEDO จัดงานสัมมนา″Electricity Sector Transformation : Virtual Power Plants

        เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) จัดงานสัมมนา″Electricity Sector Transformation : Virtual Power Plants” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาสถานะและนโยบายด้านสมาร์ตกริดที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนสำหรับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน Ms. Yoshiko Yurugi ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย จาก องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
        ภายในงานมีการรายงานผลการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ หัวหน้าโครงการ

        – การบรรยายในประเด็น “Regulatory framework and policy play a significant role in promoting electricity investment.” โดย Mr.Yu NAGATOMI นักวิจัยอาวุโส สถาบันเศรษฐศาสตร์พลังงานญี่ปุ่น (IEEJ) คุณจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

        – การเสวนา ในหัวข้อ “Utilities play A Game Changer”(Building Change : Opportunities in disruption and resilience of the electricity system) โดย คุณสาธิต ครองสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคุณพิศณุ ตันติถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง

        – การเสวนาหัวข้อ “Commercial Linkage to create the Business Opportunity for the electricity sector “ โดยตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ดร.พงษ์สกร ดำเนิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) คุณอรทัย สุวรรณวิไลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณมงคล ตั้งศิริวิช รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงาน บริษัท ชไนเดอร์อิเล็คทริค

        – งานสัมมนามีการนำเสนอ Microgrid Solutions ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง SGtech และ Gunkul Spectrum ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าจากรูปแบบเดิมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลเป็นหลัก ไปสู่ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transformation) ควบคู่ไปกับความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

        – เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant; VPP) จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทในการรวบรวมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว ผ่านเทคโนโลยีและระบบสื่อสารขั้นสูง เพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสามารถบูรณาการแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวต่าง ๆ รวมถึงแหล่งพลังงานทดแทนในปริมาณมาก ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการลดปริมาณคาร์บอน (Decarbonization) โดยในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนแล้วในหลายประเทศทั่วโลก
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มากกว่า 120 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกว่า 80 คนในห้องสัมมนา และกว่า 300 คน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Zoom และ Facebook Live ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น

ข่าว : 0227

149 total views, 3 views today