ม.นเรศวร จับมือ ปภ.เขต9 จัดกิจกรรม ขุด ลอกคลอง รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้านภัยแล้ง

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ขุด ลอกคลอง รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้านภัยแล้ง   ณ ทางออกประตู 6 หลังสนามบาสเก็ตบอล  มหาวิทยาลัยนเรศวร   โดย รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมบุคลากรและตัวแทนจากหลายภาคส่วน

        กิจกรรม ขุด ลอกคลอง รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้านภัยแล้งในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนเครื่องจักร จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก โดยดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณ ตั้งแต่ประตู 4 ถึงประตู 6 เพื่อเป็นการวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ การจัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งอีกด้วย

137 total views, 3 views today