คณะเกษตรฯ ม.นเรศวร จับมือ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้วัตถุดิบพืชกัญชง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารร่วมกัน

        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คุณวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้วัตถุดิบพืชกัญชง-กัญชาและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมในการทำงานร่วมกันทางด้านผลิตพืชกัญชง-กัญชา และวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรในระบบอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และส่งเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเคมีดั้งเดิม และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร ในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาดูงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารและสนับสนุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนางานวิจัย งานวิชาการร่วมกัน เพื่อต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป ณ ห้องประชุม AG 1104 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าว : 0219

164 total views, 1 views today