ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 

 

15-3-64AN12

Download เอกสารประกาศ

45 total views, 1 views today