อาจารย์ ม.นเรศวร คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ประเทศไทย

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27 โดยในปีนี้เป็นการมอบรางวัลและทุนฯ รวม 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้เราไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลในปีที่แล้วได้

        อนึ่ง มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นกองทุนถาวร เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การให้รางวัลเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยที่กำลังค้นคว้าวิจัยงานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

        โดยในปี พ.ศ. 2562  การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 นี้ ได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจำนวน 21 ท่าน จากจำนวนผู้สมัคร 195 ท่าน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

        1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผลงานหัวข้อเรื่อง “การฟื้นคืนสภาพของมรดกวัฒนธรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จวงจันทร์ จำปาทอง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานหัวข้อเรื่อง “การผลิตแอคติโนมัยซินจาก Streptomyces sp. TBRC 8912 เพื่อควบคุมแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว”

        พร้อมนี้ เข้ารับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ห้องสุรวงศ์บอลรูม โรงแรมแบงค็อค แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

130 total views, 3 views today