ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KING NARESUAN EXHIBTION AND CONVENTION CENTER : KNECC) อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KING NARESUAN EXHIBTION AND CONVENTION CENTER : KNECC)

อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

6-3-64AN5

Download เอกสารประกาศ

127 total views, 1 views today