ม.นเรศวรร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9  ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถทรงงานด้านต่างๆ หลายด้าน งานช่างเป็นงานด้านหนึ่งที่ทรงมีความสน พระราชหฤทัย มีความถนัด และทรงมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งด้านช่างไม้ ด้านช่างโลหะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ด้านเครื่องยนต์ เรือใบที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบสเพื่อสอนวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ทั่วไป ทรงสามารถทําได้ดีในทุกแขนงของงานพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ ณ ลุมพินีสถาน ทรงมีพระราชดํารัสมีใจความสําคัญ ถึงความสําคัญในการส่งเสริมวิชาชีพ ช่างฝีมือซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความสามารถและฝีมือที่มีมาตรฐานซึ่งจะส่งผล ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกําหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันพระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

        “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิต ของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควร ได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจําเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและ เพียงพอกับความต้องการ ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป”

        “พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

 

193 total views, 1 views today