“Together ,We Drive” : กิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ปี 2564 รูปแบบ ONLINE”

    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะพระพุทธรูป ภปร. พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย    ณ หอพระเทพรัตน์ และพิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ของทุกปี  เป็นวันครบรอบปีแห่งการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการจัด“กิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ปี’64 ONLINE” ผ่านช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ผ่านนโยบาย “3 I” (Internationalization : ยกมหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งสู่สากล, Innovative Products : พัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์, Integrative Team and Networking : บูรณาการการทำงาน) และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

    โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จคือ “การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล” เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศบนฐานวิจัยและนวัตกรรม    อันช่วยส่งผลในหลากหลายด้านทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันยังเป็นการต่อยอดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

    มหาวิทยาลัยจึงขอประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็นสากล ภายในปี 2565  “Together ,We Drive : Leading University of the region by 2022

 

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ เวทีผู้บริหารพบประชาคม ปี’64 ONLINE

« 1 ของ 2 »

 

1,952 total views, 77 views today