สรุปข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 280 (1/2564)

        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 280 (1/2564) เพื่อพิจารณาระเบียบข้อวาระที่สำคัญของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้

        ระดับปริญญาตรี

        1. นิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 8 (รหัสประจำตัวนิสิตที่ขึ้นต้น ด้วย 55 และนิสิตชั้นปีที่ 7 (รหัสประจำตัวนิสิตขึ้นต้นด้วย 56)

        2. นิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 10 (รหัสประจำตัวนิสิตขึ้นต้น     ด้วย 53) และนิสิตชั้นปีที่ 9 (รหัสประจำตัวนิสิตขึ้นต้นด้วย 54)

        3. นิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 12 (รหัสประจำตัวนิสิตขึ้นต้น ด้วย 51) และนิสิตชั้นปีที่ 11 (รหัสประจำตัวนิสิตขึ้นต้นด้วย 52)

        ระดับบัณฑิตศึกษา

        1. ปริญญาโท เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 (รหัสประจำตัวขึ้นต้น ด้วย 59)  และ ชั้นปีที่ 5 (รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 58)

        2. ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7 (รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 56) และชั้นปีที่ 8 (รหัสประจำตัวขึ้นต้น ด้วย 55)

        3. ปริญญาเอก (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 (รหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย 58) และชั้นปีที่ 6 (รหัสประจำตัวขึ้นต้น ด้วย 57)

        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย

        นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อสรุปงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ทั้งกิจกรรมและโครงการ อันสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจ 4 ด้านของ มหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปได้ดังนี้

        1. ด้านการผลิตบัณฑิต

        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีปณิธานร่วมกันในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต จึงได้ ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อหาทุนและระดมทุนการศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชื่อทุน “นเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” ในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

        2. ด้านการวิจัย

        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการร่วมผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาผู้ประกอบการ ในการเข้ารับบริการและร่วมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ   การหารือการดำเนินโครงการวิจัยกับสถานนวัตกรรมแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสนอแนะผู้ประกอบการ ในการให้บริการของสถานนวัตกรรมฯ เป็นต้น อีกทั้ง การผลักดันและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเอกชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

        3. ด้านการบริการวิชาการ

        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอแนะแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินการของอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan Exhibition and Convention Center: KNECC) ให้เป็นศูนย์ประชุมที่มีความทันสมัยและมีความเป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในแนวคิดการบริหารจัดการศูนย์ประชุมที่มี Speed Internet ดีที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งการส่งเสริมสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ, กิจกรรมกล้าทำดี 30 ปี มน., โครงการจัดอบรมศิลปะการเล่าเรื่องผ่านกล้อง, การส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและภาคเอกชน, การส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต, การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอบรมการถ่ายภาพและตัดต่อวิดิโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวเข้าสู่มืออาชีพ, การส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะด้านการถ่ายภาพและวิดิโอ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยนเรศวร, โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาวะผู้สูงอายุ และการอบรมและบ่มเพาะนิสิตชาติพันธุ์ ให้เป็นผู้มีความรู้เรื่องทักษะการใช้ชีวิตแห่งทศวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไป

        4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

        คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 30 อย่างหลากหลาย ร่วมกับคณะทำงานด้านการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 30 ปี

        ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะเป็นแนวทางในการสืบสานทิศทางการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติหลักสูตรใหม่ในแผนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

        1. อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของคณะทันตแพทยศาสตร์

        2. อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565–2569) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 ของคณะวิทยาศาสตร์

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติหลักสูตร

        ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

        1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะสหเวชศาสตร์

        2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์

        3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์

        4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

        ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

        1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์

        2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์

        3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะศึกษาศาสตร์

        ระดับปริญญาเอก  จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

        1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะสังคมศาสตร์

        2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 ของคณะศึกษาศาสตร์

        3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ของคณะวิทยาศาสตร์

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ (ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

        (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ University college London  สหราชอาณาจักร

        สภามหาวิทยาลัยนเรศวรการรับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบันในประเทศ

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

        1. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

        3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดนวัตกรรมจากพืชกัญชง)

        สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 281 (2/2564)  จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถติดตามมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ( http://office.nu.ac.th/meeting ) หรือโทร. 0 5596 1151

 

 

 

 

 

 

170 total views, 5 views today