คว้าชัยไปครอง นิสิตปี 3 อนามัยชุมชน คณะสาธาฯ เล่นเกมรู้พิษภัย ได้ทักษะปฏิเสธการใช้บุหรี่

        ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมทุนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม/โครงการฯ จำนวน 10,000 บาท จากผลงาน “โครงการบอร์ดเกมเสริมสร้างการรับรู้อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และฝึกทักษะการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบที่มีการริเริ่มออกแบบใหม่และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง
ในการประกวดนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564 จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

        นวัตกรรมบอร์ดเกมนี้ได้แนวความคิดจาก เกมเศรษฐี ในการนำมาประยุกต์เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม โดยใช้หลักการให้ผู้เล่นใช้ลูกเต๋าเป็นตัวกำหนดการเดินไปตามช่องที่กำหนด และตอบคำถามเกี่ยวกับอันตรายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า หากผู้เล่นสามารถตอบคำถามและแสดงทักษะเกี่ยวกับการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม จะได้รับเงินเพื่อใช้ในการเล่นต่อ หากตอบคำถามผิดจะต้องเสียเงินให้กับผู้ควบคุมเกม ซึ่งหากผู้ใดเสียเงินจนหมดผู้นั้นจะต้องล้มละลายและออกจากการแข่งขัน แต่หากผู้ใดเหลือเงินรางวัลมากที่สุดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ การเล่นเกมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูล พิษภัย และอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะในการปฏิเสธการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้

        สำหรับการส่งนิสิตเข้าประกวดผลงานนวัตกรรม/โครงการฯ ดังกล่าว ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความมุ่งมั่นให้นิสิตได้แสดงศักยภาพทางความคิด พร้อมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์ความต้องการในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งนิสิตกลุ่มดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมให้การสนับสนุนนิสิตทุกท่านอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ 1 ใน 10 ด้านสาธารณสุขของอาเซียน ในปี 2573 ตามวิสัยทัศน์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        *หมายเหตุ* คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาจมีการถอดหน้ากากอนามัยออกเพียงชั่วคราว ในขณะถ่ายภาพรวม

223 total views, 4 views today