การประชุมระเบียบวาระคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติ สภามหาวิทยาลัย

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมระเบียบวาระคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย/มติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อการสรุปประเด็นข้อพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาและหารือแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานตามมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี และผู้อำนวยการกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

301 total views, 4 views today