อธิการบดีแสดงความยินดีแก่นักวิจัย 

        เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2564 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กรกนก อิงคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการจัดลำดับนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์และอ้างอิงมากที่สุด จากการจัดอันดับนักวิจัยเข้าสู่ A List of Top 2 Percent of The World Scientist by Stanford University 2020 ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกและจัดอันดับประเมินจากการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัย การอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus, จำนวน citations, H-Index, co-authorship และ a composite indicator ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 – 2019 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

290 total views, 5 views today