สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2564

        วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

        ม.นเรศวรเตรียมจัดทำแผน 2 ปี “ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0”

        ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี กล่าวมอบนโยบายในการประชุมดังกล่าวว่า จากผลการประเมินการดำเนินงานของอธิการบดี ได้ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำเนินการให้จัดทำ    แผน 2 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเตรียมจัดทำแผนที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0  ด้วยการเติบโตทางวิชาการที่มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย Triple“ I” และมุ่งเน้นทุกช่วงวัย โดยมีภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

        – การเรียนการสอน ดำเนินการปรับหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถที่หลากหลายและตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงาน

        – การวิจัย   ผลงานวิจัยจะต้องเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

        – การบริการวิชาการ โครงการ/หลักสูตร/การอบรม ที่สามารถพัฒนาตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        – การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเป็นต้นแบบในด้าน การทำนุศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย โดยมหาวิทยาลัยสามารถรวบรวมประวัติศาสตร์และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประเทศได้

        พัฒนา หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (COHORT WARD) พร้อมระบบสารสนเทศ กับ IoT เพื่อควบคุม COVID-19 สำหรับประชาชน

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมนำเสนอนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        1. การพัฒนาหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (COHORT WARD)พร้อมระบบสารสนเทศ กับ IoT ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ศัลยกรรม ชั้น 5 อาคารสิรินธร  โดยคณะแพทยศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรค COVID-19

        ระยะแรก ได้ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเดิมให้เป็นห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room) โดยนำเทคโนโลยีไร้สาย IoT (Internet of things) มาใช้ในการบันทึกการวัดสัญญาณชีพ แบบทันที ต่อเนื่อง จากห้องผู้ป่วย พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Telemedicine เพื่อให้แพทย์ พยาบาลสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้แบบปัจจุบัน (Real time)

        ระยะที่สอง พัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองผู้ป่วย ณ คลินิกผู้ป่วยนอกและติดตามอาการผู้ป่วยที่แผนก ICU และ Cohort Ward โดยได้สร้างหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward)จำนวน 8 เตียง เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัส และเพิ่มการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยยังคงให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด       

        2. การพัฒนาระบบ Teleconference เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผ่านแอพลิเคชั่นต่าง ๆ

        – แอพลิเคชั่น MED NU

        – แอพลิเคชั่น หมอรู้จักคุณ

        คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์

        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชนพัฒน์ พิลึก นิสิตคณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

        คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานกิจกรรมประจำปี 2563 “Fête de l’ATPE … encore vivante!” เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

        1. รางวัลที่ 2 การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

                นายรณกร บัวติ๊บ       นิสิตชั้นปีที่ 2

        2. รางวัลที่ 3 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

                1) นายคณิศร รุ่งสว่าง       นิสิตชั้นปีที่ 1

                2) นางสาวญาดา ทับโต       นิสิตชั้นปีที่ 1

                3) นางสาวนภัสสร ทองไหลมา       นิสิตชั้นปีที่ 3

                4) นางสาวนันทรียา นิ่มหนู       นิสิตชั้นปีที่ 3

        3. รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

                นายปรเมศวร์ เขื่อนแก้ว       นิสิตชั้นปีที่ 2

        4. รางวัลชมเชย การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

                นางสาวสมฤทัย ศรีสัตยา       นิสิตชั้นปีที่ 3

        คณะกรรมการบริหารฯ มอบทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ฯ

        คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินภารกิจบริการวิชาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและวิชาการจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการที่แท้จริง โดยมอบกองส่งเสริมการบริการวิชาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

        คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความมือวิชาการ

        คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาต่อไป จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

        1.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัย Namseoul University (NSU) ประเทศเกาหลี

        1.2 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ GANGNEUNG-WONJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลี

        1.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Royal University of Bhutan (RUB) ประเทศภูฏาน

        1.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท บางกอก เฮลท์ เอเจนซี่ เซอร์วิส จำกัด

        สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2564 ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

 

563 total views, 1 views today