ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

        ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
        พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการกระบวนการบริหารงานบุคคล จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้และออกประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย
 .

โปรดอ่าน (ร่าง) ข้อบังคับฯ และ (ร่าง) ประกาศสภาฯ เพื่อประกอบการตอบแบบสอบถาม

: : 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. : :
: : 2. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย : : 

3. เอกสารประกอบ

: : 3.1 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 : :
: : 3.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 : :
: : 3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2533 : :
: : 3.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา : :
 .

: : ขอความอนุเคราะห์ตอบสอบถาม : : 

        แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

 

186 total views, 2 views today