สวก. ผนึกกำลัง ม.นเรศวร ร่วมต่อยอดวิจัยด้านสมุนไพรไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชาติ

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน วิจัย พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายการวิจัยและต่อยอดโครงการวิจัยการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สวก. ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับ ม.นเรศวร มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการนำสารสกัดที่ได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมาดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สุขภาพ ความงาม เช่นการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการ การวิจัยและพัฒนากัญชง เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย  การทดลองปลูกกัญชงในโรงเรือนระบบปิด การศึกษาวิจัยข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนากัญชงให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจชาติ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่งของประเทศต่อไปได้
       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการรวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร โดย การร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา และต่อยอดโครงการวิจัยการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การยกระดับการวิจัยเพื่อมุ่งหวังการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดียิ่งขึ้น ตามนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น
       ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-968707 Email dtt@nu.ac.th หรือ http://www.dtt.nu.ac.th

 

225 total views, 13 views today