ม.นเรศวร ยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 

       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นทั้งหมด จำนวน 27 ท่าน แบ่งเป็น ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนให้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการเป็น ระดับชำนาญการ จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย  

       1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย        คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

       2. ศาสตราจารย์ ดร.ระเบียน  วังคีรี        คณะวิทยาศาสตร์

       3. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  บุญชู        คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

       4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาติสุทธิ        คณะวิทยาศาสตร์

       5. รองศาสตราจารย์วรารัชต์  มหามนตรี        คณะมนุษยศาสตร์

       6. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ        คณะสาธารณสุขศาสตร์

       7. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  เหลืองอร่าม        คณะสหเวชศาสตร์

       8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  เชยสวรรค์        คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

       9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  เพ็ชรรื่น        คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

       10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรวัฒน์  สุริยงค์        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

       11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนิตา  บุญสร้างสม        คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  เที่ยงอยู่        คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

       13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารวิมล  อินทชัย        คณะสหเวชศาสตร์

       14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  ป่าไร่        คณะวิศวกรรมศาสตร์

       15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สีพลไกร        คณะวิศวกรรมศาสตร์

       16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพล  มีไชโย        คณะวิศวกรรมศาสตร์

       17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา  ถี่ป้อม        คณะสาธารณสุขศาสตร์

       18. นายตระกูลศิลป์  ตั้งรัตนประเสริฐ        คณะวิทยาศาสตร์

       19. นางสาววราภรณ์  มั่นฤทธิ์        คณะวิทยาศาสตร์

       20. นางสุภาพรรณ  เอกอุฬารพันธ์        คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

       21. นางรุ่งรัตน์  ฉันทพานิช        คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

       22. นายนรรัตน์  โพธิ์เอม        กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

       23. นางวิชญา  อิ่มกระจ่าง        คณะวิศวกรรมศาสตร์

       24. นางรัตนา  ปานภู่ทอง        คณะศึกษาศาสตร์

       25. ดร.วรอัญญู  ณรงค์เดชา         โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       26. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ  อินพาเพียร        โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       27. นางสาวธนวลัย  กูลประดิษฐ์        โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

        พร้อมนี้ อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้เลื่อนระดับที่สูงขึ้นทุกท่าน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทุกท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

« 1 ของ 2 »

556 total views, 6 views today