ม.นเรศวร พัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตา เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 

 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตา Eye Drops Aids NU (EDANU) 

เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ในสถานการณ์การระบาดของโรค C0VID-19 


 

        ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือโดยการระดมสมองสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย จักษุแพทย์ (ผศ.พญ.จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง และ นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อายุรแพทย์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เภสัชกร และใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการประดิษฐ์เครื่องมือต้นแบบ จนสามารถพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตา EDANU หลังจากทำการวิจัยในทางคลินิก (โดยมีผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ นสภ.ประภาพรรณ สมใส และ นสภ.เมธาวี ชีพประสพ) พบว่า EDANU มีประสิทธิภาพสูง (% accuracy = 85%) และปลอดภัย 100% ในการช่วยหยอดตาในอาสาสมัครสุขภาพดี ที่ถูกจำลองให้มีการมองเห็นแบบผู้ป่วยที่มีภาวะต้อหินในระดับความรุนแรงน้อย 

 

 

 

        นอกจากนี้ EDANU ยังอาจนำมาประยุกต์ใช้ในการใช้ช่วยหยอดตาในประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ด้วย เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า เชื้อ SAR-CoV2 สามารถเข้าสู่ร่างกายทางตาและนำไปสู่ความผิดปกติของตาและระบบอื่น ๆ ของร่างกายได้ 

 

EDANU เลขที่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 7587475875 

 

         เนื่องจาก EDANU จะช่วยในการบริหารยาหยอดตาได้โดยต้องมีการสัมผัสของมือกับผิวหนังรอบดวงตาหรือดวงตา จึงลดโอกาสการติดเชื้อแทรกซ้อนจากมือของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ ถึงแม้จะมีมือเพียงข้างเดียว หรือสามารถใช้งานมือและนิ้วได้อย่างสมบูรณ์เพียงข้างเดียว หรือมีปัญหาในเรื่องการมองเห็น สำหรับงานวิจัยทางคลินิกของเครื่องมือ EDANU กำลังอยู่ในระหว่างรอรับรองตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (The Journal of Medical Devices) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 086-5143075 หรือ yuth_pu@hotmail.com 

7,364 total views, 63 views today