สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564

        วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

อธิการบดี ประธานที่ประชุม ขอให้ยึดหลักความร่วมมือ “Together ,We drive” ในการทำงานปี 2564  

        ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบหลักการทำงานในปี 2564 ควรยึดหลักความร่วมมือ “Together ,We drive” เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และขอให้ทุกคณะ หน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น นโยบาย 3I หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาโปรแกรมประเมิน “NU Screening” เพื่อคัดกรอง โควิด – 19

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิราพร พุกสุก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บดินทร์ บุตรธรรม ได้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมแบบประเมินเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) “NU Screening” เพื่อประเมินและคัดกรองบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้ง่ายต่อการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าหลายคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงาน ดังนี้

        1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

        ดร.จิราพร พุกสุข และนิสิตทำหน้าที่โปรแกรมเมอร์อีก 3 คน คือ

                  1. นายเกษมสันต์ เมาทา (ศิษย์เก่า)

                  2. นายณภัทร ชุ่มนวม (ศิษย์เก่า)

                  3. นายภาณุวิชญ์ มากมี (ศิษย์ปัจจุบัน)

        2. คณะแพทยศาสตร์

                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บดินทร์ บุตรธรรม ได้ตรวจสอบพร้อมแนะนำเนื้อหาคำถามและแปลผลการคัดกรอง 11 เงื่อนไข

                  2.  นางสาวจามรี อ่อนโฉม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ลงเสียงภาคภาษาไทย

        3. คณะศึกษาศาสตร์

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ลงเสียงภาคภาษาอังกฤษ

        4. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลโดยข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ database server ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งข้อมูลของผู้กรอกปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้ เมื่อต้องการหา Timeline ของผู้ที่มีความเสี่ยงได้

        มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้ขอความร่วมมือให้นิสิตและบุคลากรกรอกข้อมูลตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก “save Phitsanulok”และของมหาวิทยาลัย “NU Screening” เพื่อคัดกรองและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดี

        กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ผลการประเมินเท่ากับ 4.48 คะแนน อยู่ในระดับดี

        ในส่วนคณะกรรมการประเมินได้ยืนยันผลการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองไว้  (ทุกตัวบ่งชี้) และคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้

                1. การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ ที่เชื่อมโยง 3I ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และถ่ายทอดเชื่อมโยงกับ OKR ลงไปสู่ระดับต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ รวมถึง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะมีผลต่อการสำเร็จของมหาวิทยาลัยและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

                2. จัดทำ Business Model ของพันธกิจด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การจัดการองค์กรและกระบวนการสนับสนุนด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนกลุ่มต่างๆ และผู้ให้ทุนวิจัย

                3. ด้านการศึกษา ควรมีการวิเคราะห์ข้อกำหนดของกระบวนการที่สำคัญทั้งหมดตามความต้องการผู้เรียนกลุ่มต่างๆ และดึงกลุ่มการจัดการศึกษาที่เป็น Non – degree up skill และ reskills ออกจากการบริการวิชาการ มาอยู่เป็นด้านการจัดหลักสูตร การจัดการศึกษา โดยแยกเป็นกลุ่มผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้น

                4. ด้านการจัดการ/บริหารมหาวิทยาลัย ควรเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการ จัดทำโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ Business Model และจัดทำระบบการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

                5. เร่งและหาปัจจัยในการขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรในภาพใหญ่อย่างเป็นระบบ และมีการ บูรณาการกัน เช่น การเลือกใช้ระบบคุณภาพ EdPEx การใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินการด้านต่างๆ การวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กรอย่างเป็นระบบโดยใช้สารสนเทศและข้อมูลจริงการเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ เช่น benchmarking เป็นต้น รวมถึงอาจจะนำ Sustainable Model เช่น SDGs มาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

        สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2564 ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร 0 5596 2328

 

170 total views, 6 views today