แพทย์ มน. เผย อาการได้กลิ่นลดลงจาก COVID-19 เป็นอาการเฉียบพลันเกิดขึ้นเร็ว 

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน ณ ห้องเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีประเด็นการแถลงข่าว 3 เรื่อง ได้แก่ 1.คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สร้างอนาคตสุขภาพด้านการแพทย์ทางไกลในชนบท (Telemedicine) ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5แห่งแรกในประเทศไทย 2.นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์สร้างเครื่องมือ NU Spiro Breathe ตรวจการได้รับกลิ่นช่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ 3.คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 

        ส่วนหนึ่งจากการแถลงข่าวฯ ดังกล่าว อาจารย์ นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 จะมีปัญหาเรื่องการรับกลิ่น ไม่รับกลิ่น หรือรับกลิ่นผิดปกติ ประมาณ 30 % ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ให้ผลบวก ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันทั่วโลกประมาณ 30-40 % 

        โดยในประเทศเยอรมนี  มีรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการนี้เกือบ 50 %  โดยมีอาการ เช่น การรับกลิ่นได้ลดลง ไปจนถึงไม่รับกลิ่นเลย  ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ อาการนี้บางครั้งมาเป็นอาการหลัก หมายถึงในผู้ป่วยที่อาจจะไม่มีอาการอื่นเลย ไม่มีไข้ ไม่มีอาการทางเดินหายใจอื่น ๆ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีระคายคอ ไอ เสมหะ แต่มาด้วยอาการการไม่รับกลิ่นเลย ซึ่งมีรายงานทางการแพทย์แล้วเช่นเดียวกัน 

        สำหรับแนวทางการสังเกตอาการตนเอง ทำได้ดังนี้ 

        กรณีที่ 1 อาการนี้มักจะเป็นอย่างเฉียบพลันก็คืออาการมักจะเกิดในช่วง 1 วันถึง 7 วัน จะไม่เกิน 1 สัปดาห์ คือ มีอาการรับกลิ่นที่ผิดปกติไปหรืออาจจะไม่ได้รับกลิ่นเลยอย่างเฉียบพลัน 

        กรณีที่ 2 เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีประวัติที่ไปสัมผัสผู้ป่วย COVID-19  หรือว่ามีประวัติการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการรายงานผู้ป่วย COVID-19 ดังนั้น หากไปยังพื้นที่เสี่ยงก็ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่จะมีโอกาสการติดเชื้อ หรือรับเชื้อมา 

        กรณีที่ 3 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการกักตัว กล่าวคือ มีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนา แล้วอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการ 14 วัน แล้วเกิดมีปัญหาเรื่องการรับกลิ่นเกิดขึ้น ทำให้สงสัยได้ทันทีว่ามีโอกาสที่เกิดปัญหาจากการติดเชื้อ COVID-19 

        ทั้งนี้ โดยปกติเชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปในบริเวณลำคอ ทางเดินหายใจ บางส่วนเชื้อก็จะมีการทำลายเยื่อบุในโพรงจมูก รวมถึงประสาทการรับกลิ่นที่บริเวณโพรงจมูก เป็นสาเหตุทำให้มีปัญหาเรื่องของการรับกลิ่นที่ผิดเพี้ยนไป 

 

727 total views, 154 views today