การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

 

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

291 total views, 11 views today