การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ ในการเสนอชื่อและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

146 total views, 3 views today