สรุปข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 279 (11/2563)   

         เมื่อวันที่ 2ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 279 (11/2563) กล่าวขอบคุณ   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีพระราชทาน    ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเริ่มประชุมสภามหาวิยาลัยฯ เพื่อพิจารณาระเบียบข้อวาระที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

        สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 280 (1/2564 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถติดตามมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดได้ที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง http://office.nu.ac.th/meeting ) หรือโทร. 0 5596 1151 

216 total views, 9 views today