พิธีถวายบังคมลาบัณฑิตานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งบัณฑิตใหม่ถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 1 บัณฑิตทุกคนได้ประกอบพิธี “ถวายตัวเป็นลูกพระนเรศ” เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงประกอบพิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อออกไปใช้ชีวิต นอกรั้วมหาวิทยาลัย โดยพิธิดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถถวายบังคมลาได้ตามอัธยาศัย และมีตัวแทนของนิสิตแต่ละคณะมาร่วมพิธี

5,844 total views, 1 views today