ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

        พร้อมนี้ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งเป็นอาคารบริการวิชาการแห่งใหม่แก่ภูมิภาคสำหรับจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1. มุ่งความเจริญไปสู่ภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาฉบับที่ 11

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอดีตพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลก เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าของชาติไทย

3. เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดรับกับนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

        สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,373 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 3,982 คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 391 คน

        นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

« 1 ของ 2 »

6,739 total views, 1 views today